геолошко истражни центар

Геолошке и геофизичке услуге

Научно-технолошки центар (НТЦ) развија делатност и пружа геолошке и геофизичке услуге, како у оквиру регионалних истраживања у циљу проналажења нових лежишта нафте и гаса, тако и у оквиру разраде постојећих лежишта.

Високо квалификовани стручњаци геолошког и геофизичког усмерења са искуством на пројектима у Европи и шире баве се пројектовањем геофизичких испитивања, интерпретацијом резултата бушења, геофизичких испитивања и лабораторисјких анализа стена и лежишних флуида, пројектовањем регионалних програма за истраживање лежишта нафте и гаса, геолошким моделовањем седиментних басена у циљу процене угљоводоничних ресурса, пројектовањем програма геолошких радова на разради лежишта нафте и гаса, геолошким моделовањем нафтних и гасних лежишта у циљу процене придобивих резерви нафте и гаса.

рад на рачунару

Геофизика

Главне активности
 • Пројектовање геофизичких испитивања
 • Надзор над извођењем геофизичких испитивања
 • Обрада геофизичких података
 • Комплексна анализа и интерпретација геофизичких података
 • Испитивање стања подземних продуктовода
 • Израда и реализација пројеката за коришћење геофизичких метода у области заштите животне средине
 • Научно-истраживачки пројекти
Референце
 • Више десетина пројеката 2Д/3Д сеизмичких испитивања на простору Србије, Босне и Херцеговине, Румуније
 • Више од 40 000 км 2Д и више од 9 000 км обрађених 3Д сеизмичких података
 • Обрада сеизмичких података: западни Сибир, Румунија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија, Алжир, Ирак, УАЕ, Танзанија
 • Геоелектрична испитивања на простору Рафинерије Панчево, Рафинерије Нови Сад и бензинских станица за потребе дефинисања загађења тла и подземних вода нафтом и нафтним дериватима са предлогом мера и активности за санацију
 • Више десетина извештаја о стању подземних пројеката

Истражна Геологија

Главне активности
 • Формирање базе бушотинских, геофизичких и геолошких података о лежиштима нафте и гаса
 • Комплексна анализа и интерпретација геолошке грађе истражног простора у оквиру којег се налазе лежишта нафте и гаса
 • Корелација бушотинских, лабораторијских, геофизичких и производних података
 • Геолошка интерпретација 2Д/3Д сеизмичких података
 • 3Д геолошко моделовање лежишта нафте и гаса
 • Процена геолошких резерви нафте и гаса у лежиштима
 • Израда Елабората о резервама нафте и гаса у складу са законском регулативом Републике Србије
 • Израда геолошке основе за Студије разраде лежишта, Главне рударске пројекте и Студије изводљивости
 • Праћење дубоког контурно-истражног и разрадног бушења у сврху ажурирања постојећих геолошких модела лежишта нафте и гаса
 • Научно-истраживачки рад
Референце
 • Студија регионалног геолошког модела и оцене перспективности на нафту и гас Панонског басена
 • Детаљно 3Д моделовање у оквиру локалитета који су на истражном простору НИС-а планирани за бушење и њихову проверу у оквиру Студије регионалног геолошког модела и оцене перспективности на нафту и гас Панонског басена
 • Пројекат процене угљоводоничног потенцијала Источне Херцеговине
 • Пројекат развоја нафтно-геолошких истраживања у подини неогеног комплекса Панонског басена и Карпато-Балканида и Динарида Србије и Републике Српске
 • Пројекат процене регионалног хидротермалног потенцијала Војводине
 • Пројекат детаљних геолошких истраживања угљоводоника на територији Републике Српске
 • Студија о геотермалном ресурсу Србије
 • Класификација амплитудних аномалија у интервалу сеизмичког приказа који одговара седиментном комплексу понт-плиоцен, у циљу израде критеријума за истраживање гасних лежишта, а ради повећања ефикасности ГИР
 • Актуализација регионалног модела Ачимовске свите Западног Сибира
 • Пројекат развоја нафтно-геолошких истраживања у фундаменту и неогеном комплексу Сегединске и Томнатек депресије.

Разрадна геологија

Главне активности
 • Формирање базе бушотинских, геофизичких и геолошких података о лежиштима нафте и гаса
 • Комплексна анализа и интерпретација геолошке грађе истражног простора у оквиру којег се налазе лежишта нафте и гаса
 • Корелација бушотинских, лабораторијских, геофизичких и производних података
 • Геолошка интерпретација 2Д/3Д сеизмичких података
 • 3Д геолошко моделовање лежишта нафте и гаса
 • Процена геолошких резерви нафте и гаса у лежиштима
 • Израда Елабората о резервама нафте и гаса у складу са законском регулативом Републике Србије
 • Израда геолошке основе за Студије разраде лежишта, Главне рударске пројекте и Студије изводљивости
 • Праћење дубоког контурно-истражног и разрадног бушења у сврху ажурирања постојећих геолошких модела лежишта нафте и гаса
 • Научно-истраживачки рад
Референце
 • Студија регионалног геолошког модела и оцене перспективности на нафту и гас Панонског басена
 • Детаљно 3Д моделовање у оквиру локалитета који су на истражном простору НИС-а планирани за бушење и њихову проверу у оквиру Студије регионалног геолошког модела и оцене перспективности на нафту и гас Панонског басена
 • Пројекат процене угљоводоничног потенцијала Источне Херцеговине
 • Пројекат развоја нафтно-геолошких истраживања у подини неогеног комплекса Панонског басена и Карпато-Балканида и Динарида Србије и Републике Српске
 • Пројекат процене регионалног хидротермалног потенцијала Војводине
 • Пројекат детаљних геолошких истраживања угљоводоника на територији Републике Српске
  Студија о геотермалном ресурсу Србије
 • Класификација амплитудних аномалија у интервалу сеизмичког приказа који одговара седиментном комплексу понт-плиоцен, у циљу израде критеријума за истраживање гасних лежишта, а ради повећања ефикасности ГИР
 • Актуализација регионалног модела Ачимовске свите Западног Сибира
 • Пројекат развоја нафтно-геолошких истраживања у фундаменту и неогеном комплексу Сегединске и Томнатек депресије.

Петрофизика

Главне активности
 • Израда петрофизичких модела у сагласности са каротажним мерењима, лабораторијским анализама на језгрованом материјалу и осталим бушотинским подацима
 • Квалитативна и квантитативна петрофизичка интерпретација конвенционалних и специјалних метода геофизичког каротажа у кластичним, карбонатним и фрактурираним формацијама
 • Анализа и интерпретација геофизичког каротажа мереног у вертикалним и хоризонталним бушотинама
 • Планирање оптималног програма основних и специјалних лабораторијских анализа на језгрованим узорцима
 • Мониторинг и анализа резултата лабораторијских испитивања језгара
 • Лоцирање и процена петрофизичких својстава фрактурираних зона
 • Процена геолошких и петрофизичких својстава танко услојених формација
 • Процена квалитета цеметне облоге заштитне колоне
 • Анализа и интерпретација метода каротажа за анализу производње и протока у незацевљеним бушотинама
 • Планирање оптималног програма геомеханичких лабораторијских анализа
 • Геомеханичка анализа стабилности бушотине, моделовање и предлог плана хидрауличног фрактурирања
Референце
 • Израда елабората о резервама нафте и гаса компаније НИС у Србији – Извођење студија разраде нафтних и гасних поља компаније НИС: Србија, Босна и Херцеговина, Румунија и Мађарска. Више од 30 радова за период 2014-2022.
 • Подршка интерпретацији геолошко-геофизичких података на простору Србије, Румуније и Мађарске.
 • Имплементација екстерних пројеката: компаније ГПН у Западном Сибиру, компаније НИС у Анголи, итд.