лабораторија downstream

Квалитетне лабораторијске услуге


Лабораторија је основана 1969. године у циљу испитивања квалитета нафте и нафтних деривата у производним процесима НИС-а.

 

Од 2009. године лабораторија се трансформише у комерцијалну лабораторију која тржишту нуди услуге испитивања нафте, гаса, полупроизвода, комерцијалних нафтних деривата, уља и мазива. Своје основне задатке испуњава обезбеђујући свеобухватне и поуздане услуге тестирања, које одговарају сврси и испуњавају захтеве купаца.Своје основне задатке испуњава обезбеђујући свеобухватне и поуздане услуге испитивања које одговарају сврси и испуњавају захтеве наручиоца услуге.

 

Основна делатност Лабораторије је испитивање и анализа нафтних деривата, мазива и хемијских производа у складу са стандардним методама испитивања прописаним националним и међународним стандардима, спецификацијама и техничким прописима. Лабораторија је посвећена обављању испитивања као непристрасна лабораторија за сваког наручиоца услуге.

 

Квалитет лабораторијских услуга, који се првенствено огледа у тачности и прецизности резултата испитивања и анализа, постиже се обезбеђењем квалитета у свим сегментима рада лабораторије. Такође, за задовољење потреба интерних и екстерних наручилаца услуга, а за које је потребно признавање компетентности лабораторије за обављање делатности испитивања у области нафтних деривата укључујући горива, мазива и раствараче, као и у области хемијских производа,

 

Лабораторија је акредитована за 269 методу испитивања (Обим акредитације 01-372) према захтевима стандарда СРПС ИСО / ИЕЦ 17025 (Сертификат 01-372), издат од стране Акредитационог тела Србије.

Главне активности

извлачење нафте

Узорковање нафте и нафтних деривата

лабораторија

Лабораторијска испитивања нафтних деривата

сертификат

Сертификација нафтних деривата

уље

Лабораторијска испитивања уља, мазива и сродних производа

Обим испитивања – комерцијални производи

 • ГОРИВА ( течни нафтни гас (ТНГ), бензин, авионски бензин и млазно гориво, дизел-гориво, гасно уље ): Испитивања свих карактеристика у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и за течни нафтни гас.
 • БИОКОМПОНЕНТЕ Б100 и БИОДИЗЕЛ: Испитивање свих карактеристика биокомпоненти (РМЕ, СМЕ, ПМЕ, УЦОМЕ, ФАМЕ) према спецификацији СРПС ЕН 14214 и захтевима Правилника отехничким и другим захтевима за биогорива
 • УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ: Испитивање свих типова уља за ложење (С, Т, НСГ-С) у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • БИТУМЕН: Испитивања свих врста битумена за путеве (50/70, 70/100, 160/220) у складу са СРПС ЕН 12591 и за полимер модификованог битумена (ПМБ 45/80-65 и ПМБ 25/55-55) у складу са СРПС ЕН 14023
 • УЉА, МАЗИВА И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ: Испитивање моторних и индустријских уља и мазива различите класификације према захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе
 • КОЧИОНЕ ТЕЧНОСТИ: Испитивање карактеристика кочионих течности које нису на бази нафте за хидрауличне системе
 • РАСХЛАДНЕ ТЕЧНОСТИ: Испитивање карактеристика расхладних течности према СРПС Х.З2.010 спецификацији за антифриз на бази гликола
 • ОБИМ ИСПИТИВАЊА – СИРОВИНЕ И ПОЛУПРОИЗВОДИ
 • СИРОВА НАФТА: Испитивање свих карактеристика сирове нафте потребних за поступке примопредаје и за токове међународне трговине

Локације лабораторија

Испитивања се обављају 24/7 на четири локације:

ПАНЧЕВО – Испитивања бензина, дизела, млазних горива, авионских бензина, ТНГ-а, гасних уља, уља за биодизела, отпадних и индустријских вода, хемикалија и адитива

НОВИ САД – испитивање бензина, дизела, гасних ложење, битумена, нафтног кокса, сирове нафте, петрохемијских производа, биокомпоненти Б100, уља, ТНГ-а, уља за ложење, сирове нафте, уља, мазива и сродних производа, адитива, антифриза, кочионих течности, отпадних и индустријских вода

БЕОГРАД – испитивање млазних горива, авионских бензина, бензина, дизела, гасних уља

НИШ – испитивање млазних горива, авионских бензина, бензина, дизела гасних уља

Компетиције и сертификати

Департман лабораторије Downstream-a:
 • Акредитована лабораторија у области испитивања под акредитационим бројем 01-372, а према стандарду СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017 Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и еталонирање
 • Поседује сертификоване интегрисане системе менаџмента квалитетом и животном средином према СРПС ИСО 9001 и СРПС ИСО 14001 и ЦЕ знак за путне и полимером модификоване битумене
 • Има успостављен систем за осигурање квалитета за производњу, складиштење и дистрибуцију авио горива у складу са захтевима ЕИ/ ЈИГ 1530
 • Именовано тело од стране Министарства рударства и енергетике Републике Србије за оцењивање усаглашености течних нафтних деривата и течног нафтног гаса у складу са стандардима за производ и техничким прописима
 • Активно учествује у раду на усвајању српских стандарда у оквиру националних техничких комитета који се формирају у складу са међународним и европским техничким комитетима у оквиру Института за стандардизацију Србије.
 • Лидер је у испитивању нафте и нафтних деривата (ТНГ, бензин, дизелгориво, ЈЕТ А1, гасна уља, биогорива, уља и мазива, битумен)
 • Опремљена је са око 550 јединица лабораторијске опреме за више од 400 различитих испитивања

Услуге


Сви заинтересовани корисници услуга , могу попунити следеће  Захтеве за услуге испитивања у Лабораторији downstream:

 

 

Сви корисници услуга Лаборатроије , могу да искажу своје задовољство попуњавањем Анкете у циљу подизања квалитета наших услуга и испуњавању свих ваших захтева, потреба и очекивања

 

Анкета задовољства корисника лабораторијске услуге

 

Ваш захтев пошаљите на имејл: ntc.laboratorija-rnp@nis.rs
Лабораторија ће Вам у најкраћем року доставити понуду

 

Поступање у случају приговора