laboratorija downstream

Kvalitetne laboratorijske usluge


Od 2009. godine laboratorija se transformiše u komercijalnu laboratoriju koja tržištu nudi usluge ispitivanja nafte, gasa, poluproizvoda, komercijalnih naftnih derivata, ulja i maziva. Svoje osnovne zadatke ispunjava obezbeđujući sveobuhvatne i pouzdane usluge ispitivanja koje odgovaraju svrsi i ispunjavaju zahteve naručioca usluge.

 

Osnovna delatnost Laboratorije je ispitivanje i analiza naftnih derivata, maziva i hemijskih proizvoda u skladu sa standardnim metodama ispitivanja propisanim nacionalnim i međunarodnim standardima, specifikacijama i tehničkim propisima. Laboratorija je posvećena obavljanju ispitivanja kao nepristrasna laboratorija za svakog naručioca usluge.

 

Kvalitet laboratorijskih usluga, koji se prvenstveno ogleda u tačnosti i preciznosti rezultata ispitivanja i analiza nafte i naftnih derivata, postiže se obezbeđenjem kvaliteta u svim segmentima rada laboratorije.

 

Laboratorija je akreditovana za 269 metodu ispitivanja (Obim akreditacije 01-372) prema zahtevima standarda SRPS ISO / IEC 17025 (Sertifikat 01-372), izdat od strane Akreditacionog tela Srbije.

Glavne aktivnosti

izvlačenje nafte

Uzorkovanje nafte i naftnih derivata

laboratorija

Laboratorijska ispitivanja nafte i naftnih derivata

sertifikat

Sertifikacija naftnih derivata i ocenjivanje usaglašenosti

ulje

Laboratorijska ispitivanja ulja, maziva i srodnih proizvoda

Obim ispitivanja – komercijalni proizvodi

 • GORIVA ( tečni naftni gas (TNG), benzin, avionski benzin i mlazno gorivo, dizel-gorivo, gasno ulje ): Ispitivanja svih karakteristika u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla i za tečni naftni gas.
 • BIOKOMPONENTE B100 i BIODIZEL: Ispitivanje svih karakteristika biokomponenti (RME, SME, PME, UCOME, FAME) prema specifikaciji SRPS EN 14214 i zahtevima Pravilnika otehničkim i drugim zahtevima za biogoriva
 • ULjA ZA LOŽENjE: Ispitivanje svih tipova ulja za loženje (S, T, NSG-S) u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
 • BITUMEN: Ispitivanja svih vrsta bitumena za puteve (50/70, 70/100, 160/220) u skladu sa SRPS EN 12591 i za polimer modifikovanog bitumena (PMB 45/80-65 i PMB 25/55-55) u skladu sa SRPS EN 14023
 • ULjA, MAZIVA I SRODNI PROIZVODI: Ispitivanje motornih i industrijskih ulja i maziva različite klasifikacije prema zahtevima Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za maziva, industrijska ulja i srodne proizvode
 • KOČNE TEČNOSTI: Ispitivanje karakteristika kočionih tečnosti koje nisu na bazi nafte za hidraulične sisteme
 • RASHLADNE TEČNOSTI: Ispitivanje karakteristika rashladnih tečnosti prema SRPS H.Z2.010 specifikaciji za antifriz na bazi glikola
 • ISPITIVANjA SIROVINA I POLUPROIZVODA
 • SIROVA NAFTA: Ispitivanje svih karakteristika sirove nafte potrebnih za postupke primopredaje i za tokove međunarodne trgovine

Lokacije laboratorija

Ispitivanja se obavljaju 24/7 na četiri lokacije:

PANČEVO – ispitivanja sirove nafte, benzina, dizela, mlaznih goriva, avionskih benzina, TNG-a, gasnih ulja, ulja za loženje biokomponenti i biodizela, naftnih ulja, bitumena, naftnog koksa, procesnih gasova, otpadnih i industrijskih voda, hemikalija, tečnog sumpora, katalizatora i aditiva

NOVI SAD – ispitivanje sirove nafte, benzina, dizela, gasnih ulja, ulja za loženje, bitumena, naftnog koksa, sirove nafte, petrohemijskih proizvoda, biokomponenti B100, ulja, TNG-a, ulja za loženje, sirove nafte, ulja, maziva i srodnih proizvoda, aditiva, antifriza, kočnih tečnosti, otpadnih i industrijskih voda

BEOGRAD – ispitivanje mlaznih goriva, avionskih benzina, benzina, dizela, gasnih ulja

NIŠ – ispitivanje mlaznih goriva, avionskih benzina, benzina, dizela, gasnih ulja

Kompetencije i sertifikati

Departman laboratorije Downstream-a:
 • Akreditovana laboratorija za 264 ispitivanja pod akreditacionim brojem 01-372, a prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje
 • Sertifikovane za integrisane sisteme menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom prema SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 14001 i za CE znak za putne i polimerom modifikovane bitumene
 • Ima uspostavljen sistem za osiguranje kvaliteta za proizvodnju, skladištenje i distribuciju avio goriva u skladu sa zahtevima EI/ JIG 1530
 • Imenovano telo od strane Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije za ocenjivanje usaglašenosti tečnih naftnih derivata i tečnog naftnog gasa u skladu sa standardima za proizvod i tehničkim propisima
 • Aktivno učestvuje u radu na usvajanju srpskih standarda u okviru nacionalnih tehničkih komiteta koji se formiraju u skladu sa međunarodnim i evropskim tehničkim komitetima u okviru Instituta za standardizaciju Srbije.
 • Lider je u ispitivanju nafte i naftnih derivata (TNG, benzin, dizelgorivo, JET A1, avionski bezini, gasna ulja, biogoriva, ulja i maziva, bitumen)
 • Opremljena je sa oko 550 jedinica laboratorijske opreme koja je u skladu sa specifikacijama relevantnim za ispitivanja za više od 400 različitih ispitivanja

Usluge


Svi zainteresovani korisnici usluga , mogu popuniti sledeće  Zahteve za usluge ispitivanja u Laboratoriji downstream:

 

 

Svi korisnici usluga Laboratroije , mogu da iskažu svoje zadovoljstvo popunjavanjem Ankete u cilju podizanja kvaliteta naših usluga i ispunjavanju svih vaših zahteva, potreba i očekivanja

 

Anketa zadovoljstva korisnika laboratorijske usluge

 

Vaš zahtev pošaljite na e-mail: ntc.laboratorija-rnp@nis.rs
Laboratorija će Vam u najkraćem roku dostaviti ponudu

 

Postupanje u slučaju prigovora