digitalizacija

Glavne aktivnosti:

kompjuter

“Research & Development“ (R&D) – celina sa fokusom na data science metodologiju i razvijanje algoritama mašinskog učenja

ljudi povezani

Digitalni sistemi i „Business Intelligence“ – monitoring, analiza, optimizacija poslovnih procesa

Data science i mašinsko učenje

Projekti:
 • Napredna petrofizika je krovni projekat koji integriše algoritme mašinskog učenja za automatsku predikciju litologije u bušotini, analitiku i prognozu verovatnoće frakturiranih intervala korišćenjem klaster algoritma. Napredni alati inkorporirani su u standardni petrofizički softver kroz toolbox petrofizičara gde koriste njegovu logiku kako bi se automatizovale rutinske operacije različitih kompleksnosti koje svakodnevno obavlja inženjer petrofizike
 • Kognitivne tehologije u seizmici predstavljaju krovni projekat u okviru kojeg su razvijeni algoritmi za restauraciju seizmičkih snimaka, automatsko izdvajanje raseda i prostornu integraciju heterogenih podataka povezivanjem seizmičke kocke sa podacima geofizičkog karotaža
 • Napredna analiza razrade ležišta kao krovni projekat obuhvata algoritme za istraživanje povezanosti bušotina, prognoziranje proizvodnje nafte i fluida, prognoziranje koeficijenta iscrpljenosti nafte, prognoziranje koeficijenta indeksa kompleksnosti ležišta i algoritam za automatsku pretragu kandidata za GTA, remontne radove i kiselinske obrade
 • Virtuelno merenje protoka u bušotinama omogućava dobijanje informacije o proizvodnji u bušotini na bazi indirektnih mernih parametara, kada nemamo realna merenja proizvodnje. Ovaj projekat predstavljao je klasičan izazov za multivarijabilnu regresiju, sa velikim dis balansom u frekvenciji ulaznih podataka koji pristižu u realnom vremenu
 • Prediktivno održavanje pumpi je projekat usmeren na otkrivanje skrivenih veza u odstupanju režima rada bušotina, u cilju preventivnog održavanja, sprečavanja kvarova ili pravovremenog uočavanja istih. Direktni efekti ostvareni kroz projekat su povećanje remontnog perioda za ESP, kao i pravovremeno planiranje sprovođenja mera za bušotine koje su opremljene ovim pumpama
 • Digitalni supervizor GIR: model za automatsko izviđanje terena i prepoznavanje geografskih objekata uz pomoću drona. Razvijen za detekciju seizmičkih senzora, kontrolu njihovog broja i ispravnosti lokacije. Omogućava praćenje dubine tragova od izvora vibracija nakon prolaskavibracione opreme, kao i praćenje usklađenosti sa HSE zahtevima

Digitalni sistemi i ,,Business Intelligence“

Projekti:
 • Digitalna platforma za kontrolu peska – predstavlja izradu digitalne platforme za upravljanje procesom kontrole peska u bušotini. Platforma omogućava ubrzavanje i pojednostavljenje radova na projektovanju, praćenju i kontroli bušotina sa gravel pack, tj. sistematizaciju svih podataka u jedinstven informacioni sistem.
 • Softver za ocenu rentabilnosti bušotina – omogućava viši stepen automatizacije izveštavanja i vizuelizaciju pokazatelja rentabilnosti bušotina, kao i pravovremeno planiranje određenih mera i operacija na samim bušotinama.
  Projekat podrazumeva izradu poslovne aplikacije koja će omogućiti integraciju podataka sa postojećim informacionim sistemima, efikasniju kvalitativnu i kvantitativnu analizu operativnih podataka, pravovremeno donošenje operativnih odluka, smanjenje ručnog unosa, povećanje stepena automatizacije izveštavanja.
 • Softver za izbor optimalne metode eksploatacije bušotine – omogućava optimizaciju fonda bušotina, predloga za optimizaciju fonda bušotina do 90%. Projekat podrazumeva izradu aplikacije za automatizovani izbor optimalne metode eksploatacije u PL/SQL i APEX Oracle okruženju, sa verifikovanim algoritmima proračuna.
 • “Tool-box“ – naftni inženjer – omogućava smanjenje vremena utrošenog na obavljanje rutinskih kalkulacija vezanih za razradu ležišta i proizvodnju. Aplikacija omogućava poluautomatsko rešavanje složenih jednačina.
 • Centar za kontrolu proizvodnje nafte – Dashboards Power BI – omogućava monitoring, analizu i grafički prikaz proizvodnih parametara NIS-a i njegovih koncesija na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou. Projekat podrazumeva povezivanje informacionih sistema i BI platforme, kroz čiji interfejs korisnik ima uvid, u realnom vremenu, o trenutnom stanju proizvodnje, aktivnostima i statusima svake bušotine.