rad na terenu

Izrada rudarske investiciono-tehničke dokumentacije

Centar za izradu projektno-tehničke dokumentacije Naučno-tehnološkog centra bavi se poslovima izrade rudarske investiciono-tehničke dokumentacije. Ova dokumentacija predstavlja zakonsku obavezu i neophodna je za ishodovanje dozvola i odobrenja za vršenje eksploatacije od nadležnih državnih organa. Zaposleni u „Centru za PTD“ su glavni projektanti rudarske struke i odgovorni projektanti rudarske, geološke i ekonomske struke.

crtanje projekta

Aktivnosti

naftna bušotina

Studija izvodljivosti eksploatacije nafte i gasa

izvlačenje nafte

Glavni/Dopunski rudarski projekti za razradu i eksploataciju nafte i gasa na eksploatacionim poljima

Studija izvodljivosti prikazuje:
 • uslove i idejno rešenje načina eksploatacije
 • pripremu i plasman sirovina
 • radni vek
 • analizu uticaja na životnu sredinu sa merama zaštite
 • mere rekultivacije
 • uticaj rudarskih aktivnosti na društvenu zajednicu
 • tehničko-ekonomsku ocenu sa novčanim tokom i potrebnim novčanim sredstvima
Glavni rudarski projekat je izvođački projekat i sadrži:
 • osnovnu koncepciju
 • tehničke projekte na osnovu kojih se izvode rudarski radovi i grade rudarski objekti i infrastruktura
 • tehničko-tehnološke celine
 • tehničko-ekonomsku ocenu projekta