рад на терену

Израда рударске инвестиционо-техничке документације

Центар за израду пројектно-техничке документације Научно-технолошког центра бави се пословима израде рударске инвестиционо-техничке документације. Ова документација представља законску обавезу и неопходна је за ишодовање дозвола и одобрења за вршење експлоатације од надлежних државних органа. Запослени у „Центру за ПТД“ су главни пројектанти рударске струке и одговорни пројектанти рударске, геолошке и економске струке.

цртање пројекта

Активности

нафтна бушотина

Студија изводљивости експлоатације нафте и гаса

извлачење нафте

Главни/Допунски рударски пројекти за разраду и експлоатацију нафте и гаса на експлоатационим пољима

Студија изводљивости приказује:
 • Услове и идејно решење начина експлоатације
 • Припрему и пласман сировина
 • Радни век
 • Анализу утицаја на животну средину са мерама заштите
 • Мере рекултивације
 • Утицај рударских активности на друштвену заједницу
 • Техничко-економску оцену са новчаним током и потребним новчаним средствима
Главни рударски пројекат је извођачки пројекат и садржи:
 • Основну концепцију
 • Техничке пројекте на основу којих се изводе рударски радови и граде рударски објекти и инфраструктура
 • Техничко-технолошке целине
 • Техничко-економску оцену пројекта