пројектовање инфраструктуре

• Више од 50 пројеката годишње од 60 000 пројектантских сати

• Десетине објеката годишње у оквиру пројектантског надзора изградње

• Мултидисциплинарни тимови сертификованих стручњака технолошког, рударског, машинског, грађевинског, архитектонског, електро, геодетског и економског профила

пројектовање инфраструктуре

Главне активности

 • Израда техничке документације по Закону о рударству и геолошким истраживањима
 • Израда студија, техно-економских и других анализа
 • Управљање и израда комплексних концептуалних пројеката и пројеката реинжењеринга у области истраживања и производње нафте и гаса
 • Израда техничке документације по Закону о планирању и изградњи
 • Израда ФЕЕД документације
 • Израда елабората о енергетској ефикасности
 • Експертиза техничких пројектних задатака и техничке документације (пројеката, елабората, студија, програма и анализа)
 • Консултантске услуге
 • Пројектантски и стручни надзор
 • Руковођење израдом техничке и друге документације
 • Снимање терена и објеката беспилотном летелицом са обрадом података и израдом подлога
 • Снимање објеката терестичким ласерским скенером (3Д скенер) са обрадом података и израдом подлога
 • Примена 3Д технологије у изради техничке документације
 • Извођење свих врста геодетских радова и израда геодетских подлога
 • Штампање, умножавање, дистрибуција и архивирање техничке документације

Референце

 • ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКТИ
  Острово, Банатско Милошево, Касидол, Иђош, Локве (Србија)
 • ГЛАВНИ РУДАРСКИ ПРОЈЕКТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА И НАСТАВАК ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
  Велебит, Турија, Кикинда, Јерменовци, Итебеј, Елемир, Србобран, Мокрин (Србија)
 • САБИРНЕ СТАНИЦЕ ЗА НАФТУ
  Велебит, Бока, Елемир, Кикинда поље И, ИИ, ИИИ и ИВ, Кикинда, Кикинда варош И и ИИ, Кикинда горње,
  Јаношик, Келебија И и ИИ, Мокрин запад, Мокрин југ И и ИИ, Банатско Карађорђево, Велика Греда југ,
  Турија север, Русанда, Итебеј, Иђош, Сираково, Касидол (Србија)
 • САБИРНЕ СТАНИЦЕ ЗА ГАС
  Острово, Банатско Милошево, Мартонош-запад, Мокрин север, Кикинда горње, Горњи Брег,Српска Црња, Банатски Двор, Итебеј, Мајдан (Србија)
 • ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИ ДВОР – ФАЗА 1 (Србија)
 • ГАСОВОДИ И НАФТОВОДИ
  Хоргош-Сента, Сента-Госпођинци-Батајница, Батајница-Бели Поток-Велика Плана и још 39 гасовода у укупној дужини од 1710 км (Србија) Босански Брод-Нови Сад (ЈУНА), Нови Сад-Панчево (ЈУНА) и три нафтовода у укупној дужини од 196 км (Србија и БиХ)
 • КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ
  Елемир 1.100.000 Нм3/дан, Велебит 400.000 Нм3/дан, Кикинда 800.000 Нм3/дан , Мокрин-север
  1.100.000 Нм3/дан, Батајница 2.500.000 Нм3/дан, Елемир 500.000 Нм3/дан, Мокрин-југ 1.700.000 Нм3/дан, Ада 560.000 Нм3/дан (Србија)
 • ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
  Панчево (ПК11, ПС4, ПС11), Нови Сад (Србија)
 • ГЛАВНЕ МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ (ГМРС)
  Нови Сад, Нови Београд, Суботица, Крагујевац, Нови Бечеј, Сомбор, Апатин и још 36 ГМРС (Србија)
 • РЕЧНИ ПРЕЛАЗИ ЦЕВОВОДА
  Река Дунав: Бешка (метода ХДД), Смедерево, Батајница, Нови Сад, Сотин (Србија)
  Река Тиса: Сента, Тител, Елемир (Србија)
  Река Сава: Шабац, Босански Брод, Београд (Србија и БиХ)
  Западна Морава: Краљево, Чачак (Србија)
  Велика Морава: Јагодина (Србија)
 • ИСТАКАЛИШТА / ПУНИЛИШТА ПОНТОНИ
  Рафинерија нафте Нови Сад стовариште ЈУГОПЕТРОЛ Приштина, стовариште ЈУГОПЕТРОЛ Ниш, стовариште ЈУГОПЕТРОЛ Бор, понтон Канал ДТД Нови Сад, понтон Канал ДТД Нови Сад (Србија)
 • СКЛАДИШТА НАФТНИХ ДЕРИВАТА
  Складишта деривата у: Београду, Елемиру, Ваљеву, Сомбору и још пет складишта (Србија) Складиште базних уља у Београду (Србија) Складиште сирове нафте у Новом Саду (Србија)
 • ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТНГ
  Београд 3.000 м³ Нови Сад 9.000 м³ Елемир 17.600 м³ 3 складишта/пунионице (Србија)
 • ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
  Рафинерије нафте Нови Сад и Панчево (Србија) Складиште ЈУГОПЕТРОЛ-а: Београд, Ниш, Приштина, Смедерево и Прахово (Србија) Резервоари за ТНГ у Новом Саду и Елемиру (Србија) Сабирне нафтне и гасне станице (Србија)
 • ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
  Фабрика мазива Крушевац (Србија) Фабрика изолационих материјала Кањижа (Србија) Постројење за производњу полиалфаолефинских уља – Нижњекамск (Руска Федерација)