geološko istražni centar

Geološke i geofizičke usluge

Naučno-tehnološki centar (NTC) razvija delatnost i pruža geološke i geofizičke usluge, kako u okviru regionalnih istraživanja u cilju pronalaženja novih ležišta nafte i gasa, tako i u okviru razrade postojećih ležišta.

Visokokvalifikovani stručnjaci geološkog i geofizičkog usmerenja sa iskustvom na projektima u Evropi i šire bave se projektovanjem geofizičkih ispitivanja, interpretacijom rezultata bušenja, geofizičkih ispitivanja i laboratorisjkih analiza stena i ležišnih fluida, projektovanjem regionalnih programa za istraživanje ležišta nafte i gasa, geološkim modelovanjem sedimentnih basena u cilju procene ugljovodoničnih resursa, projektovanjem programa geoloških radova na razradi ležišta nafte i gasa, geološkim modelovanjem naftnih i gasnih ležišta u cilju procene pridobivih rezervi nafte i gasa.

Geofizika

Glavne aktivnosti
 • Projektovanje geofizičkih ispitivanja
 • Nadzor nad izvođenjem geofizičkih ispitivanja
 • Obrada geofizičkih podataka
 • Kompleksna analiza i interpretacija geofizičkih podataka
 • Ispitivanje stanja podzemnih produktovoda
 • Izrada i realizacija projekata za korišćenje geofizičkih metoda u oblasti zaštite životne sredine
 • Naučno-istraživački projekti
Reference
 • Više desetina projekata 2D/3D seizmičkih ispitivanja na prostoru Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije
 • Više od 40 000 km 2D i više od 9 000 km obrađenih 3D seizmičkih podataka
 • Obrada seizmičkih podataka: zapadni Sibir, Rumunija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Alžir, Irak, UAE, Tanzanija
 • Geoelektrična ispitivanja na prostoru Rafinerije Pančevo, Rafinerije Novi Sad i benzinskih stanica za potrebe definisanja zagađenja tla i podzemnih voda naftom i naftnim derivatima sa predlogom mera i aktivnosti za sanaciju
 • Više desetina izveštaja o stanju podzemnih projekata

Istražna geologija

Glavne aktivnosti
 • Formiranje baze bušotinskih, geofizičkih i geoloških podataka o ležištima nafte i gasa
 • Kompleksna analiza i interpretacija geološke građe istražnog prostora u okviru kojeg se nalaze ležišta nafte i gasa
 • Korelacija bušotinskih, laboratorijskih, geofizičkih i proizvodnih podataka
 • Geološka interpretacija 2D/3D seizmičkih podataka
 • 3D geološko modelovanje ležišta nafte i gasa
 • Procena geoloških rezervi nafte i gasa u ležištima
 • Izrada Elaborata o rezervama nafte i gasa u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije
 • Izrada geološke osnove za Studije razrade ležišta, Glavne rudarske projekte i Studije izvodljivosti
 • Praćenje dubokog konturno-istražnog i razradnog bušenja u svrhu ažuriranja postojećih geoloških modela ležišta nafte i gasa
 • Naučno-istraživački rad
Reference
 • Studija regionalnog geološkog modela i ocene perspektivnosti na naftu i gas Panonskog basena
 • Detaljno 3D modelovanje u okviru lokaliteta koji su na istražnom prostoru NIS-a planirani za bušenje i njihovu proveru u okviru Studije regionalnog geološkog modela i ocene perspektivnosti na naftu i gas Panonskog basena
 • Projekat procene ugljovodoničnog potencijala Istočne Hercegovine
 • Projekat razvoja naftno-geoloških istraživanja u podini neogenog kompleksa Panonskog basena i Karpato-Balkanida i Dinarida Srbije i Republike Srpske
 • Projekat procene regionalnog hidrotermalnog potencijala Vojvodine
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske
 • Studija o geotermalnom resursu Srbije
 • Klasifikacija amplitudnih anomalija u intervalu seizmičkog prikaza koji odgovara sedimentnom kompleksu pont-pliocen, u cilju izrade kriterijuma za istraživanje gasnih ležišta, a radi povećanja efikasnosti GIR
 • Aktualizacija regionalnog modela Ačimovske svite Zapadnog Sibira
 • Projekat razvoja naftno-geoloških istraživanja u fundamentu i neogenom kompleksu Segedinske i Tomnatek depresije.

Razradna geologija

Glavne aktivnosti
 • Formiranje baze bušotinskih, geofizičkih i geoloških podataka o ležištima nafte i gasa
 • Kompleksna analiza i interpretacija geološke građe istražnog prostora u okviru kojeg se nalaze ležišta nafte i gasa
 • Korelacija bušotinskih, laboratorijskih, geofizičkih i proizvodnih podataka
 • Geološka interpretacija 2D/3D seizmičkih podataka
 • 3D geološko modelovanje ležišta nafte i gasa
 • Procena geoloških rezervi nafte i gasa u ležištima
 • Izrada Elaborata o rezervama nafte i gasa u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije
 • Izrada geološke osnove za Studije razrade ležišta, Glavne rudarske projekte i Studije izvodljivosti
 • Praćenje dubokog konturno-istražnog i razradnog bušenja u svrhu ažuriranja postojećih geoloških modela ležišta nafte i gasa
 • Naučno-istraživački rad
Reference
 • Studija regionalnog geološkog modela i ocene perspektivnosti na naftu i gas Panonskog basena
 • Detaljno 3D modelovanje u okviru lokaliteta koji su na istražnom prostoru NIS-a planirani za bušenje i njihovu proveru u okviru Studije regionalnog geološkog modela i ocene perspektivnosti na naftu i gas Panonskog basena
 • Projekat procene ugljovodoničnog potencijala Istočne Hercegovine
 • Projekat razvoja naftno-geoloških istraživanja u podini neogenog kompleksa Panonskog basena i Karpato-Balkanida i Dinarida Srbije i Republike Srpske
 • Projekat procene regionalnog hidrotermalnog potencijala Vojvodine
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ugljovodonika na teritoriji Republike Srpske
 • Studija o geotermalnom resursu Srbije
 • Klasifikacija amplitudnih anomalija u intervalu seizmičkog prikaza koji odgovara sedimentnom kompleksu pont-pliocen, u cilju izrade kriterijuma za istraživanje gasnih ležišta, a radi povećanja efikasnosti GIR
 • Aktualizacija regionalnog modela Ačimovske svite Zapadnog Sibira
 • Projekat razvoja naftno-geoloških istraživanja u fundamentu i neogenom kompleksu Segedinske i Tomnatek depresije.

Petrofizika

Glavne aktivnosti
 • Izrada petrofizičkih modela u saglasnosti sa karotažnim merenjima, laboratorijskim analizama na jezgrovanom materijalu i ostalim bušotinskim podacima
 • Kvalitativna i kvantitativna petrofizička interpretacija konvencionalnih i specijalnih metoda geofizičkog karotaža u klastičnim, karbonatnim i frakturiranim formacijama
 • Analiza i interpretacija geofizičkog karotaža merenog u vertikalnim i horizontalnim bušotinama
 • Planiranje optimalnog programa osnovnih i specijalnih laboratorijskih analiza na jezgrovanim uzorcima
 • Monitoring i analiza rezultata laboratorijskih ispitivanja jezgara
 • Lociranje i procena petrofizičkih svojstava frakturiranih zona
 • Procena geoloških i petrofizičkih svojstava tanko uslojenih formacija
 • Procena kvaliteta cemetne obloge zaštitne kolone
 • Analiza i interpretacija metoda karotaža za analizu proizvodnje i protoka u nezacevljenim bušotinama
 • Planiranje optimalnog programa geomehaničkih laboratorijskih analiza
 • Geomehanička analiza stabilnosti bušotine, modelovanje i predlog plana hidrauličnog frakturiranja
Reference
 • Izrada elaborata o rezervama nafte i gasa kompanije NIS u Srbiji
 • Izvođenje studija razrade naftnih i gasnih polja kompanije NIS: Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunija i Mađarska (više od 30 radova za period 2014-2022.)
 • Podrška interpretaciji geološko-geofizičkih podataka na prostoru Srbije, Rumunije i Mađarske
 • Implementacija eksternih projekata Grupe Gasprom u Zapadnom Sibiru, kompanije NIS u Angoli, itd.