Kontrola kvaliteta nafte od bušotine do benzinske pumpe

laboratorijska ispitivanja

Sirova nafta je polazna sirovina za rafinerijsku preradu i od njenih fizičko-hemijskih karakteristika zavisi koji naftni proizvodi će nastati u rafinerijskim postrojenjima.

Osim karakterizacije pojedinačnih tipova nafte i njenih smeša, pre početka prerade u proizvodnim kompleksima, neizostavni deo je i kontrola kvaliteta sirovine neposredno pre i posle transporta, prilikom skladištenja u rezervoarima i u toku procesa prerade. Jednako važno kao i sama kontrola kvaliteta sirove nafte, je uzimanje reprezentativnog uzorka potrebnog za laboratorijska ispitivanja.

U sastavu Naučno-tehnološkog centra radi laboratorija Downstream, koja pruža usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade.

Laboratorija ima kompetentan inženjerski kadar koji prati, uvodi i razvija metode ispitivanja u skladu sa svetskim trendovima i direktivama EU u delu ispitivanja nafte i naftnih proizvoda.

Proces kontrole kvaliteta započinje ispitivanjima kvaliteta sirove nafte na poljima u pogonskim laboratorijama, zatim ispitivanjima sirove nafte pripremljene za rafinerijsku preradu, preko ispitivanja kvaliteta procesnih tokova i poluproizvoda bitnih za praćenje i kontrolu rada rafinerijskih pogona, pa sve do kontrole kvaliteta finalnih rafinerijskih proizvoda i izdavanja Izveštaja o ispitivanju. Izveštajem o ispitivanju se potvrđuje da je kvalitet proizvedenih goriva u skladu sa propisanim kvalitetom prema zahtevima nacionalne regulative.

Značaj aditiviranja i uticaj na kvalitet goriva

Proizvodnja i distribucija goriva bez primene aditiva praktično je nezamisliva. Dodavanje aditiva je veoma složen proces. Da bi se unapredila određena karakteristika goriva moraju se prvo izvršiti specifične analize goriva da bi se odredio najoptimalniji tip aditiva i otimalna koncentracija aditiva.

- Aditivi nisu univerzalni, a izbor optimalne vrste aditiva je moguć samo na osnovu laboratorijskih ispitivanja. Samo pojedini aditivi odgovaraju za određeni kvalitet goriva. Mogućnosti predviđanja odgovarajućeg aditiva i optimalne koncentracije zavise od analiza komponenti koje se koriste pri namešavanju goriva, analize rezervoara sa neaditiviranim i aditiviranim gorivom – objašnjava Nataša Badrljica, direktorka Laboratorije.

Laboratorija obavlja ispitivanja po najnovijim nacionalnim i međunarodnim standardima u oblasti naftnih proizvoda, čime se postiže da rezultati ispitivanja i kontrolisanja kvaliteta, budu komparativni ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim okvirima.

- Sistemska kontrola kvaliteta pruža mogućnost da u svakom trenutku znamo kvalitet proizvoda na bilo kom mestu u lancu isporuke derivata. Obezbeđeno je praćenje kvaliteta od eksploatacije nafte do prodajnih mesta. Baza podataka koja je formirana omogućava poređenje kvaliteta goriva i pravovremene reakcije u slučaju narušavanja kvaliteta u bilo kom koraku u lancu isporuke krajnjim potrošačima – ističe Badrljica.

U skladu sa zahtevima međunarodnog standarda SRPSISO/IEC 17025:2017‚ laboratorija je osposobljena, i kompetentna za 240 različitih ispitivanja nafte, naftnih derivata, antifriza, ulja i maziva, voda, katalizatora i industrijskih hemikalija.


Svoju osposobljenost i kompetentnost, laboratorija dokazuje kroz redovne nadzore koje sprovodi Akreditaciono telo Srbije (ATS).

Podeli: